Date: 2016-12-20 11:43 pm (UTC)From: [identity profile] alt-line.livejournal.com
Як чому? Тому що вони розмиті звісно. Їх не видно. Це начебто ти втратив зір і нічого не можеш розгледіти. Я через розмиті фони перестав ходити в imax. Аватар ще був нічого, а тоді все гірше і гірше. Останні зоряні війни (не оці, а минулі, там де плагіат дівки з аватара - гидотний, нелогічний і дратуючий плагіат) - суцільне розчарування, після якого я зрікся і більше не ходив в imax. Бо мусив півкіна витріщатися на вже остогидлі пики, не маючи змоги навіть порозглядати гори за ними. Бо їх не видно! Ти як дідуган, що загубив товстелезні окуляри, нічого не бачиш, лише змушений витріщатися на одні й і ті ж пики. Нащо таке кіно.
Коли мій друг купив був зеркалку для фотографування дочки, я після першої фотосесії сказав, що то дурня. Бо їй буде цікаво бачити, що її оточувало в дитинстві, які були дома, кімнати, які люди ходили навколо, які машини їздили, які квіти цвіли. А не лишень одне й те ж саме - своє дитяче обличчя і велосипед.
Я можу трохи зрозуміти, коли фотографують пташку, щоб розгледіти в неї кожну пір'їнку. Але й то - всі ці пікселі людське око розгледіти невзмозі. Такі фотки потрібні тільки для комп'ютерного збільшення, а не для того, щоб показувати людям як є з розмитим фоном. Для людей краще зробити нормальну фотку з нормальним фоном. Або взагалі фон прибрати, щоб не дратував.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

asket: (Default)
asket

December 2016

S M T W T F S
     123
4 56 78 910
11 121314 1516 17
18 1920 212223 24
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 02:56 am
Powered by Dreamwidth Studios